Wstecz

Dalej

→ PROJEKTY EDUKACYJNE
Projekt edukacyjny “Razem dla edukacji zdalnej…”    


Projekt edukacyjny “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie”
Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego przez kadrę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”.
Projekt grantowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach projektu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu
Celem projektu “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie” jest podniesienie kompetencji nauczycieli konsultantów, doradców i bibliotekarzy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, którzy realizują szkolenia nt. edukacji zdalnej oraz wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji online. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.

Planowane działania
W ramach projektu grantowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie będzie realizowało następujące zadania:
 • Szkolenia dla kadry CDN w Koninie.
 • Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego oraz miasta Konin.
 • Opracowanie dwóch pakietów materiałów dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów.
Adresaci projektu
Kadra Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, a poprzez udzielenie wsparcia – nauczyciele szkół oraz przedszkoli województwa wielkopolskiego z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego oraz miasta Konin.

Planowane wyniki projektu
 • 156 uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, którzy rozwinęli kompetencje w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną;
 • 144 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość;
 • 12 pracowników placówki doskonalenia nauczycieli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość;
 • 2 pakiety materiałów dydaktycznych przygotowanych dla nauczycieli;
 • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdrożyła działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość oraz została doposażona w sprzęt w ramach przedsięwzięcia grantowego.
Informacje
Czas trwania projektu: od maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
Wartość projektu: 103 388,50 zł
Koordynator projektu: Aldona Olesiak, e-mail: aolesiak@cdnkonin.pl
Lider projektu: Mariusz Kordylewski, e-mail: kordylewski.mariusz@gmail.com

Rekrutacja Szkolenia
Harmonogram szkoleń nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy

Szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli
Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach grantu edukacyjnego “Razem dla edukacji zdalnej – bezpiecznie, efektywnie, kreatywnie” rozpoczną się we WRZEŚNIU 2021 r.

Harmonogram szkoleń nauczycieli szkół i przedszkoli

Harmonogram szkoleń nauczycieli szkół i przedszkoli (zmiana w dniu 16.09.2021)

Harmonogram szkoleń nauczycieli szkół i przedszkoli (zmiana w dniu 25.10.2021)

Ponadto oznajmiamy, że przesłanie elektronicznego zgłoszenia udziału w szkoleniach nie oznacza zrekrutowania! Mamy ponad 200 zgłoszeń elektronicznych, jednak zrekrutować możemy tylko te osoby, które dostarczą do nas formularze z własnoręcznym podpisem. Formularze rekrutacyjne dostępne są na tej stronie.
Dokumentacja projektowa, którą należy dostarczyć do biura projektowego:
 • formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu),
 • oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu).
Wypełnioną dokumentację projektową prosimy odesłać pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście do biura projektu grantowego: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, pokój 210.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z koordynatorem projektu – Aldoną Olesiak, aolesiak@cdnkonin.pl, +48 63 242 23 32 lub panią Lidią Kantek, lkantek@cdnkonin.pl, +48 63 242 23 32.

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty”. Projekt grantowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach projektu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 “Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264716