ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Szanowni Państwo,

za pomocą tej strony mogą Państwo zgłaszać nieprawidłowości w fukcjonowaniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być:
  1. naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników;
  2. naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
  3. naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
  4. naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
  5. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
  6. naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
  7. działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1-6.
Zgłoszenie może mieć charakter:
  1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  3. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
(W treści zgłoszenia proszę zadeklarować jego charakter.)

» Procedura zgłaszania nieprawidłowości    » Klauzula informacyjna

» Karta zgłoszenia nieprawidłowości

Strona główna CDN w Koninie

Treść zgłoszenia: