Wstecz

Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013

Pobierz informator z ofertą

oraz

prosimy o zapoznanie się z ofertą uzupełniającą

Pobierz ofertą uzupełniającą


Pobierz formularz karty zgłoszenia
Szkolenia nauczycieli rad pedagogicznych
Tematy szkoleń nauczycieli rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych:
 • R/1 Od realizacji podstawy programowej do efektywnego przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie
 • R/2 Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania
 • R/3 Ewaluacja wewnętrzna istotnym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki
 • R/4 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
 • R/5 Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania
 • R/6 Jak rozbudzić w uczniu chęć zdobywania wiedzy, czyli metody aktywizujące w procesie nauczania - uczenia się
 • R/7 Jestem dzieckiem, jestem człowiekiem
 • R/8 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • R/9 Specyficzne problemy w uczeniu się - uczeń z dysleksją rozwojową
 • R/10 Opinie, orzeczenia, informacje o wynikach badań - dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • R/11 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole
 • R/12 Trudne sytuacje wychowawcze w klasie a efektywna współpraca z rodzicami
 • R/13 Jak pomóc dziecku w nauce w domu
 • R/14 Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania dostosowanego do nowej podstawy programowej z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • R/15 Ocenianie kształtujące
 • R/16 Konflikty w szkole, negocjacje, mediacje
 • R/17 Kształtowanie postaw patriotycznych według nowej podstawy programowej
 • R/18 Ceremoniał szkolny
 • R/19 Savoir-vivre w szkole i nie tylko - czyli kultura ucznia na co dzień
 • R/20 Innowacje w szkole - dlaczego warto je podejmować
 • R/21 Edukacja medialna na zajęciach z różnych przedmiotów w szkole
 • R/22 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy metodą projektu
 • R/23 Rozwój i awans zawodowy nauczycieli
 • R/24 Zarządzanie czasem
 • R/25 Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • R/26 Autopromocja szkoły
 • R/27 Skuteczny kontakt i współpraca placówki oświatowej z mediami
 • R/28 Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na działania edukacyjne
 • R/29 Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych w szkole
 • R/30 Tworzenie systemu doradztwa zawodowego - sposoby motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia rady pedagogicznej

Wyjazdowe rady pedagogiczne: Centrum organizuje także wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach.

Zalety wyjazdowej rady pedagogicznej:
 • większa efektywność szkolenia,
 • pogłębiona integracja grona pedagogicznego,
 • efekt "twórczego oddalenia" - nabranie dystansu do problemów szkoły.
Zapewniamy na życzenie szkoły dodatkowe elementy szkolenia integrujące grono, na przykład:
 • wieczorne sesje integracyjno-relaksacyjne,
 • poranne rozgrzewki twórcze,
 • ogniska, kuligi, gry terenowe oraz wiele innych atrakcji do ustalenia.

Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:
 • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
 • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
 • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi - grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych - grupa może liczyć do 50 osób.
 • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
 • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
 • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
 • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli - tel. 063 242 23 32, 063 245 61 95.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98283