Wstecz

Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014/2015

Pobierz informator z ofertą

oraz

Pobierz formularz karty zgłoszenia
Szkolenia nauczycieli rad pedagogicznych
Tematy szkoleń nauczycieli rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych:
 • R/1 Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne w zakresie prowadzenie dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela i wychowawcy
 • R/2 Kontrola zarządcza w szkole
 • R/3 Ewaluacja wewnętrzna istotnym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki
 • R/4 Ceremoniał szkolny
 • R/5 Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych w szkole
 • R/6 Organizacja wycieczek szkolnych
 • R/7 Metody i formy pracy zespołowej
 • R/8 Jak wykorzystać e-learning w procesie kształcenia
 • R/9 Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • R/10 Każdy nauczyciel promotorem zdrowia. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
 • R/11 Matematyka jest wszędzie. Korelacja matematyki i innych przedmiotów nauczania w szkole
 • R/12 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy szkoły
 • R/13 Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania
 • R/14 Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania
 • R/15 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole
 • R/16 Ocenianie kształtujące
 • R/17 Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów
 • R/18 Jak rozbudzić w uczniu chęć uczenia się - metody aktywizujące w praktyce szkolnej
 • R/19 Nowa kultura nauczania i uczenia się - nauczanie przyjazne mózgowi
 • R/20 Specyficzne trudności w uczeniu się - uczeń z dysleksją rozwojową
 • R/21 Tworzenie systemu doradztwa zawodowego - sposoby motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju
 • R/22 Adaptacja dziecka w przedszkolu
 • R/23 Bezpieczeństwo młodzieży - wybrane elementy
 • R/24 Współczesne zagrożenia społeczne dzieci i młodzieży
 • R/25 Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej
 • R/26 Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych elementem systemu wsparcia ucznia w szkole
 • R/27 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • R/28 Konflikty w szkole, negocjacje, mediacje
 • R/29 Trudne sytuacje wychowawcze w klasie a efektywna współpraca z rodzicami
 • R/30 Savoir-vivre w szkole i nie tylko - czyli kultura ucznia na co dzień
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia rady pedagogicznej

Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:
 • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
 • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
 • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi - grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych - grupa może liczyć do 50 osób.
 • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
 • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
 • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
 • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli - tel. 063 242 23 32, 063 245 75 20.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

98306