Wstecz

Dalej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014

Pobierz informator z ofertą

oraz

Pobierz formularz karty zgłoszenia
Szkolenia nauczycieli rad pedagogicznych
Tematy szkoleń nauczycieli rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych:
 • R/1 Ewaluacja wewnętrzna istotnym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły/placówki
 • R/2 Obraz szkoły w zwierciadle Edukacyjnej Wartości Dodanej
 • R/3 Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne w zakresie prowadzenie dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela i wychowawcy
 • R/4 Prawo autorskie w codziennej praktyce szkolnej
 • R/5 Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych w szkole
 • R/6 Promocja i budowa wizerunku szkoły
 • R/7 Ceremoniał szkolny
 • R/8 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne partnerem placówek oświatowych
 • R/9 Budowa spójności edukacyjnej na poziomie szkoły
 • R/10 Praca zespołowa nauczycieli w szkole
 • R/11 Zarządzanie czasem
 • R/12 Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • R/13 Każdy nauczyciel promotorem zdrowia - realizacja edukacji zdrowotnej w szkole
 • R/14 Dojrzałość szkolna dzieci 5, 6-letnich - spotkania z rodzicami
 • R/15 Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów
 • R/16 Systemowe wspieranie ucznia zdolnego w szkole
 • R/17 Specyficzne trudności w uczeniu się - uczeń z dysleksją rozwojową
 • R/18 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej
 • R/19 Sposoby motywowania uczniów do planowania własnego rozwoju - tworzenie systemu doradztwa zawodowego
 • R/20 Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania
 • R/21 Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania
 • R/22 Metody aktywizujące pracę ucznia w szkole w świetle zapisów podstawy programowej
 • R/23 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej
 • R/24 Edukacja medialna na zajęciach z różnych przedmiotów w szkole
 • R/25 Organizacja wycieczek szkolnych
 • R/26 Ocenianie kształtujące
 • R/27 Konstruowanie przedmiotowego systemu oceniania dostosowanego do nowej podstawy programowej z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • R/28 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
 • R/29 Nowa kultura nauczania i uczenia się - nauczanie przyjazne mózgowi
 • R/30 Savoir-vivre w szkole i nie tylko - czyli kultura ucznia na co dzień
 • R/31 Jak pomóc dziecku w nauce w domu
 • R/32 Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej
 • R/33 Trudne sytuacje wychowawcze w klasie a efektywna współpraca z rodzicami
 • R/34 Wywiadówka, konsultacje, sytuacje kryzysowe - spotkania z rodzicami
 • R/35 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • R/36 Konflikty w szkole, negocjacje, mediacje
(Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na szkolenia o innej tematyce.)

Pobierz formularz karty zgłoszenia rady pedagogicznej

Wyjazdowe rady pedagogiczne: Centrum organizuje także wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych prowadzone w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach.

Zalety wyjazdowej rady pedagogicznej:
 • większa efektywność szkolenia,
 • pogłębiona integracja grona pedagogicznego,
 • efekt "twórczego oddalenia" - nabranie dystansu do problemów szkoły.
Zapewniamy na życzenie szkoły dodatkowe elementy szkolenia integrujące grono, na przykład:
 • wieczorne sesje integracyjno-relaksacyjne,
 • poranne rozgrzewki twórcze,
 • ogniska, kuligi, gry terenowe oraz wiele innych atrakcji do ustalenia.

Zasady organizacji szkoleń rad pedagogicznych:
 • Termin i miejsce: do uzgodnienia po dokonaniu zgłoszenia.
 • Czas trwania zajęć: od 4 do 8 godzin w zależności od tematyki kursu.
 • Liczebność grup: formy prowadzone metodami warsztatowymi - grupa może liczyć maksymalnie 30 osób; formy prowadzone metodami wykładowymi z elementami metod warsztatowych - grupa może liczyć do 50 osób.
 • Materiały: jeden komplet materiałów dla placówki (zespołu nauczycieli uczestniczących w szkoleniu).
 • Zaświadczenia: każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
 • Zgłoszenia: należy kierować pod adresem - Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14.
 • Informacji szczegółowych dotyczących organizacji szkolenia i odpłatności udziela Biuro Obsługi Nauczycieli - tel. 063 242 23 32, 063 245 75 20.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

35264797