Wstecz

Dalej

Upowszechnianie    26.06.2012
Na mocy podpisanej z Partnership for Children umowy licencyjnej - Centrum Pozytywnej Edukacji jest jedynym i wyłącznym dysponentem programu "Przyjaciele Zippiego" na terytorium Polski. Program jest oferowany na terenie całego kraju przez placówki doskonalenia nauczycieli, które zawarły z Centrum Pozytywnej Edukacji porozumienie na wdrażanie programu (lista ośrodków, które podpisały porozumienie). Trenerzy, reprezentujący ośrodki, z którymi zawarto porozumienie, oferują program (cena programu dla 1 grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej wynosi 500 zł), na który składa się:
 • pakiet materiałów dla nauczyciela realizującego zajęcia w grupie do 30 dzieci;
 • informator o programie dla rodziców;
 • 3 plakaty - materiały pomocnicze do realizacji programu;
 • dwudniowe szkolenie, przygotowujące nauczycieli do realizacji programu (12 godzin);
 • trzy spotkania (po ok. 3 godz.) organizowane dla nauczycieli w trakcie realizacji programu, mające na celu wymianę doświadczeń i udzielenia wsparcia przy realizacji programu;
 • zaświadczenia dla nauczycieli o ukończeniu szkolenia przygotowującego do realizacji programu.
Nauczyciele są przygotowywani do realizacji programu przez Trenerów, reprezentujących ośrodki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Szkolenie dla nauczycieli trwa 12h. Odbywa się na początku nowego roku szkolnego. Przeszkoleni nauczyciele otrzymują pakiet materiałów ze scenariuszami zajęć do realizacji programu. Do zadań nauczyciela realizującego program "Przyjaciele Zippiego" należy:
 • udział w 12h szkolenia dla nauczycieli;
 • poinformowanie rodziców o programie i uzyskanie pisemnej zgody na jego realizację;
 • udział w 3 spotkaniach superwizyjnych;
 • umożliwienie trenerowi programu przeprowadzenia monitoringu zajęć;
 • prowadzenie zajęć w ramach programu z dziećmi - 1 spotkanie tygodniowo x 45 min przez 24 tygodnie;
 • zakończenie realizacji programu do końca roku szkolnego;
 • podpisanie oświadczenia o zachowaniu praw autorskich w każdym roku realizacji programu;
 • zrealizowanie programu w całości, z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy i pomocy.
Trenerzy Programu "Przyjaciele Zippiego"

W roku 2005 w siedzibie PFC - Kingston Upon Thames, zostało zorganizowane szkolenie, na podstawie, którego następujące osoby uzyskały uprawnienia do szkolenia trenerów programu "Przyjaciele Zippiego" w Polsce:
 • Elżbieta Nerwińska;
 • Katarzyna Stępniak;
 • Hanna Pac-Boruta.
W latach 2005-2011 w szkoleniach dla trenerów programu wzięło udział 138 osób. W tej grupie są osoby, które bardzo aktywnie zajmują się upowszechnianiem programu, prowadzą spotkania informacyjne, szkolenia dla nauczycieli i opracowują coroczne raporty, podsumowujące realizację programu na terenie swojego województwa. Szkolenia ukończyły też osoby, które nie są aktywnie zaangażowane we wdrażanie programu (ich uprawnienia do szkolenia nauczycieli mogą zostać zaktualizowane, na podstawie podpisanego porozumienia z CPE i udziału w szkoleniu "przypominającym"). Szkolenia dla trenerów

Trenerami programu "Przyjaciele Zippiego" mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące warunki:
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli;
 • są zatrudnione bądź współpracują z placówką doskonalenia nauczycieli (publiczną lub niepubliczną), która jest gotowa podpisać porozumienie z CPE na wdrażanie programu;
 • są gotowe wziąć udział w trzydniowym szkoleniu (24 godz.) organizowanym w Warszawie.
Do zadań trenera należy:
 • przekazanie informacji o programie przedszkolom i szkołom w województwie,
 • nawiązanie współpracy z placówkami zainteresowanymi udziałem w programie,
 • udział w szkoleniu dla trenerów organizowanym przez CMPPP,
 • przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla nauczycieli z zainteresowanych placówek,
 • monitoring zajęć,
 • organizacja 3 spotkań z nauczycielami w trakcie realizacji programu,
 • dbanie o jakość realizacji programu,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowanie raportów, ewaluacja.
W dniach 11-12 maja 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium dla trenerów programu "Przyjaciele Zippiego". W seminarium wzięło udział 24 trenerów z całego kraju. Tematem przewodnim seminarium było wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków (od roku 2012) i związana z tym potrzeba zaoferowania programu "Przyjaciele Zippiego" nauczycielom w szkołach podstawowych. W trakcie seminarium było wiele okazji do wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami i problemami, a także gorących dyskusji na temat edukacji, możliwości i ograniczeń dla promocji zdrowia w szkole i w przedszkolu.

Trenerzy przywieźli wspaniałe figurki Zippiego, podkreślające związek z regionem, w którym jest realizowany program (zobacz - Galeria zdjęć Zippiego). Bardzo serdecznie dziękuję trenerom za aktywny udział w seminarium, nauczycielom i dyrektorom przedszkoli i szkół, którzy stworzyli wspaniałe postaci Zippiego, dziękuję za kreatywność, pracę i możliwość obdarowania naszych zagranicznych gości - postaciami polskiego patyczaka.

Ustalenia z seminarium a także inne dotyczące trenerów informacje - są zamieszczane na specjalnej podstronie, dostępnej po zalogowaniu.

Osoby zainteresowane współpracą z CPE przy wdrażaniu programu "Przyjaciele Zippiego" proszone są o kontakt: zippi@pozytywnaedukacja.pl.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

73671