Wstecz

DalejKonferencja “Aktywna tablica w praktyce”
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w dniu 20 lipca 2017 r. pojawiła się informacja wraz z podstawą prawną dotycząca Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – “Aktywna tablica”.

Program ten skierowano do placówek oświatowych i samorządów terytorialnych, z myślą doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. Jak wynikało z informacji MEN w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:
 1. do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
 2. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
 3. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.
(Dane pochodzą ze strony internetowej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html.)

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 17 sierpnia 2018 r. zamieściło informacje dotyczące Rządowego programu “Aktywna tablica” w celu umożliwienia szkołom/placówkom oraz organom prowadzącym przystąpienia do Programu i ubiegania się o środki finansowe w celu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szczegółowe informacje nt. Rządowego programu “Aktywna tablica” znajdują się na stronach www.men.gov.pl i www.ko.poznan.pl.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu zleciło wielkopolskim ośrodkom doskonalenia nauczycieli zorganizowanie konferencji dla dyrektorów szkół i e-koordynatorów ze szkół i placówek biorących udział w Rządowym programie “Aktywna tablica w praktyce”.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. było realizatorem konferencji pt. “Aktywna tablica w praktyce”. Celem konferencji była prezentacja zasobów aktywnej tablicy oraz możliwości wykorzystania zasobów nowych technologii w praktyce. Konferencja przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem działań w dwóch grupach szkoleniowych i ośmiu podgrupach oraz poniższym programem szkolenia:

 1. Wystąpienie przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Krzysztof Franikowski, Wizytator Delegatury Konin; Beata Rokus-Stawińska, Wydział Administracyjno-Finansowy.
 2. Wykład wprowadzający dotyczący edukacyjnych aspektów stosowania technologii informacyjnych – dr Mateusz Leszkowicz, Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 3. “Dobre praktyki”:
  • Tworzenie materiałów dydaktycznych do wykorzystania na tablicy interaktywnej – Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kowanówku (Super Belfrzy);
  • Prezentacja sposobów wykorzystania tablicy interaktywnej – Barbara Jaworowicz, Wioletta Poturała, konsultantki CDN w Koninie;
  • Pokaz możliwości wczesnoszkolnej z wykorzystania tablicy interaktywnej w edukacji uwzględnieniem programowania – Lidia Drop, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupcy;
  • Lekcja programowania z robotem – Marcin Kościelak, przedstawiciel Wydawnictwa MAC, Mariusz Kordylewski, konsultant CDN w Koninie;
  • Prezentacja wykorzystania zasobów monitora oraz maty interaktywnej - Daniel Guzdek   Arkadiusz Boliński, przedstawiciele Wydawnictwa MAC.
 4. Podsumowanie konferencji – Krzysztof Franikowski, Wizytator Delegatury Konin Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Informację o konferencji upowszechniono na stronie internetowej Centrum. Bezpośrednio na adresy mailowe szkół oraz do Jednostek Samorządu Terytorialnego przesłano link do rejestracji z prośbą o upowszechnienie wśród dyrektorów szkół biorących udział w Programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica w praktyce”. Ponadto bezpośrednio do szkół, które z różnych przyczyn nie zalogowały się na konferencję przesłano link do rejestracji. Na konferencję nauczyciele rejestrowali się do bazy przygotowanej w tym celu przez CDN w Koninie. W konferencji łącznie udział wzięło 142 nauczycieli z 72 szkół (na 83) ze wskazanej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy szkół.

Konferencja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Uroczyste jej otwarcie przypadło w udziale Iwonie Hudańskiej (koordynatorce konferencji “Aktywna tablica w praktyce”), która powitała wszystkich zebranych w imieniu Jarosława Jankowskiego Dyrektora CDN-u w Koninie i życząc jednocześnie owocnego i satysfakcjonującego udziału. Następnie przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – Krzysztof Franikowski, Wizytator Delegatury w Koninie wprowadził zgromadzonych w nurt wydarzeń w związku z wdrażaniem przez Kuratorium w Poznaniu Rządowego Programu “Aktywna tablica”. Interesujące dla zgromadzonych informacje związane z dokumentowaniem działań projektowych, przekazała Beata Rokus-Stawińska, specjalistka Wydziału Administracyjno-Finansowego Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dr Mateusz Leszkowicz wykładem inaugurującym wprowadził uczestników konferencji w spektrum możliwości wykorzystania nowych technologii w dydaktyce, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną i efektywną zarówno dla ucznia, jak i również nauczyciela. W dalszej części konferencji miała miejsce prezentacja dobrych praktyk.

Każdy uczestnik konferencji miał zagwarantowany udział w pełnym zakresie programowym, a podział na podgrupy dawał sposobność praktycznego pokazu treści i udziału w prezentowanych ćwiczeniach. Uczestnicy konferencji w udzielonej informacji zwrotnej sygnalizowali swoje zadowolenie z udziału, również zmęczenie wielością treści programowych. Zgłaszali także potrzebę kontynuacji doskonalenia szczególnie w zakresie programowania, tworzenia materiałów dydaktycznych do wykorzystania na tablicy interaktywnej, oraz obsługi tablicy interaktywnej.

Podsumowania konferencji dokonał ponownie wizytator KO Delegatura w Koninie – Krzysztof Franikowski, dziękując dyrektorom, nauczycielom, prowadzącym zajęcia oraz organizatorom tejże konferencji za aktywny w niej udział.

Aktywna tablica w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

We współczesnej edukacji nie ma odwrotu od nowoczesnych technologii, bo i dlaczego mielibyśmy tę ewolucję zatrzymać? Wraz z rozwojem technologii, wzrastają świadomość i umiejętności cyfrowe dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Z naszych kilkuletnich obserwacji wynika, że większość uczniów, rodziców i nauczycieli uznaje wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do klasy za świetną i pożądaną drogę rozwoju. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, czy też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie mogą bowiem żyć w oderwaniu od rzeczywistości. Warto, aby ten “pociąg” zmian dotarł również do szkolnictwa specjalnego. Od lat wdrażamy TIK na swoich lekcjach dlatego możemy postawić tezę, że nic w taki sposób jak nowoczesne technologie nie zwiększa motywacji uczniów do nauki. Pozwalają na odkrycie i doświadczenie nowych emocji w procesie edukacji, co z kolei wpływa na atrakcyjność nauczania i uczenia się, a tym samym na wysoką efektywność. Praca z wykorzystaniem iPadów, tabletów czy smartfonów, ale także interaktywnych tablic niewątpliwie wpływa również na zwiększenie doznań percepcyjnych i sensorycznych. Wspomaga usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale także wpływa na wydłużenie uwagi i koncentrację na wykonywanym zadaniu.

Mimo wielu sceptycznych opinii obserwujemy zmianę w postrzeganiu nowych technologii w edukacji i terapii uczniów. Budujące jest to, że coraz więcej nauczycieli i terapeutów stara się pogłębić swoją wiedzę na temat TIK-u. Poznają nowe narzędzia, platformy edukacyjne i aplikacje tabletowe. Coraz więcej szkół wyposażonych jest w iPady czy tablety, nowoczesne komputery, interaktywne tablice, czy dotykowe monitory, przy czym nie są one tylko kolejnym meblem, ale rzeczywiście stają się kolejnym narzędziem edukacyjnym.

Mimo wielu krytycznych opinii na temat tablic my jesteśmy zdania, że są one dużą pomocą w naszej niełatwej pracy, chociaż praca z tabletami jest o wiele cenniejsza. Warunkiem jest jednak to, aby rzeczywiście wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem. Tablice posiadają bardzo często dodatkowe oprogramowanie zawierające prezentacje, animacje, zdjęcia, gify, które w połączeniu z użyciem tablic interaktywnych pomaga uczniom zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia poprzez użycie konkretnych przykładów w formie przestrzennej i graficznej. Dodatkowym walorem tablic jest to, że przekaz graficzny możemy wspomagać głosem, video i praktycznym działaniem ucznia, co nie jest bez znaczenia. Dziecko, w tym także to niepełnosprawne staje się sprawcą, a produkt jego działań jest natychmiastowy, kolorowy, atrakcyjny i widoczny dla innych, co dodatkowo potęguje motywację do pracy.

Możliwość korzystania z tablicy na lekcji z młodszymi uczniami, a szczególnie niepełnosprawnymi z pewnością motywuje nauczycieli i uczniów do podnoszenia cyfrowych kompetencji, przygotowywania interaktywnych ćwiczeń i materiałów edukacyjnych, którymi mogą dzielić się z innymi. Poza tym zwiększa to częstotliwość wykorzystania materiałów audio i wideo na lekcji. Coraz większa baza platform edukacyjnych i interaktywnych programów sprawia, że chętniej i efektywniej wykorzystujemy tablice. Dzięki tablicom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii staje się możliwe również w przypadku dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Warunkiem jest tylko właściwe dobranie narzędzi i ćwiczeń.

Przed szkołami szansa na pozyskanie interaktywnych tablic z Rządowego programu “Aktywna tablica”. Nie wystarczy jednak tylko je posiadać, ale warto i nawet należy zacząć wykorzystywać zasoby i możliwości tablic. Zapewniamy, że są one znaczące jeśli zna się odpowiednie narzędzia i właściwie się z nich korzysta.

[Tekst – Iwona Hudańska, zdjęcia – Piotr Gołdyn]Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

4523