Wstecz

Dalej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest zespołem placówek, w skład którego wchodzą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie, posiadająca filie w Kole, Słupcy, Turku. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i nadzorowaną merytorycznie (pedagogicznie) przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Centrum działa na terenie województwa wielkopolskiego i obejmuje swym zasięgiem nauczycieli miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Misja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Do zadań CDN w Koninie w szczególności należy:
 • diagnozowanie, we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, stanu kwalifikacji nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz określanie potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia,
 • organizowanie, zgodnie z określonymi potrzebami, specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • organizowanie specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla doradców metodycznych,
 • pełnienie stałego patronatu merytorycznego nad ośrodkami doskonalenia nauczycieli, które organizują gminy i powiaty z obszaru działania Centrum,
 • przygotowanie kadry specjalistów do organizowania i prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli umożliwiających im rozwój merytoryczny oraz awans zawodowy,
 • tworzenie i rozwijanie, we współpracy z publicznymi bibliotekami pedagogicznymi i ich filiami, multimedialnych pracowni informacji edukacyjnej,
 • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi,
 • prowadzenie działalności wydawniczej wspierającej wdrażanie reformy systemu edukacji oraz upowszechniającej wartościowe doświadczenia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu oraz organami nadzoru pedagogicznego w zakresie opracowywania materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów,
 • realizacja zadań na podstawie porozumień z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w zakresie m.in. organizowania kursów i szkoleń w ramach krajowych programów edukacyjnych, diagnozowania pracy szkół, opracowywania opinii i ekspertyz merytorycznych, organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły, placówki oświatowe, samorządy lokalne i inne.
Działalnością Centrum kieruje dyrektor, a ponadto w skład kierownictwa wchodzą: wicedyrektor i kierownicy pracowni.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
organizuje i prowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie między innymi:
 • twórczego zarządzania oświatą w dobie reformy edukacji,
 • rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 • przygotowania dyrektorów do efektywnego sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • wdrażania reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • konstruowania przedmiotowych szkolnych (autorskich) programów nauczania,
 • budowania planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 • projetowania i ewaluowania szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego,
 • tworzenia testowych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów i analizy otrzymanych wyników,
 • budowania szkolnego programu oddziaływań wychowawczych (tworzenia programów profilaktycznych, wychowania do wartości, wychowania przeciw przemocy),
 • nauczania interdyscyplinarnego (integracji międzyprzedmiotowej, realizacji ścieżek edukacyjnych),
 • wprowadzania problematyki integracji europejskiej w procesie nauczania,
 • doskonalenia form przygotowania maturzystów do nowej formuły egzaminu dojrzałości w 2002 r.,
 • edukacji liderów kierujących pracą rady pedagogicznej,
 • doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
 • wdrażania młodych nauczycieli do nowych form pracy w szkole,
 • rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • wprowadzania metod pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym,
 • stosowania nowych technik aktywizujących w nauczaniu,
 • podstaw użytkowania komputera i posługiwania się wybranymi usługami sieci Internet,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych i pracy wychowawczej w zakresie Wychowania do życia w rodzinie,
 • kształtowania wzorców zdrowego stylu życia,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • organizowania i prowadzenia różnych form wypoczynku,
 • programowania pracy przedszkola,
 • terapeutycznych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • nowoczesnych form terapii rytmiczno-muzycznej z tańcem integracyjnym i pedagogiką zabawy,
 • stymulowania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w grupie przedszkolnej,
 • gimnastyki korekcyjnej, kinestozjologii edukacyjnej i tańców integracyjnych w wychowaniu fizycznym,
 • rozwijania umiejętności kluczowych w procesie dydaktycznym (wg programu KREATOR),
 • doskonalenia uczniowskich prób interpretacji tekstów poetyckich,
 • podnoszenia efektywności nauczania języków obcych,
 • edukacji ekologicznej, czytelniczej i medialnej w szkołach ponadpodstawowych,
 • podstawowych zagadnień pracy w bibliotece szkolnej.
Celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych:
 • kształcących się i doskonalących nauczycieli i wychowawców,
 • nauczycieli doradców,
 • studentów uczelni publicznych i niepublicznych,
 • słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
 • uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
 • innych osób zainteresowanych sprawami oświaty z regionu konińskiego.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych obejmujących w szczególności: a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,
  b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
  d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  e) programy nauczania i podręczniki szkolne,
  f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczychi wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Informacja o ofercie szkoleniowej
Doradztwo metodyczne
Kierunki polityki oświatowej państwa
Kompleksowe wspomaganie szkół
Sieci współpracy i samokształcenia
Green Studio
“Rewers”. Biuletyn informacyjny CDN PBP w Koninie
Szkoła Marzeń
Infolinia dla dzieci, rodziców, pedagogów
Link zewnętrzny: Program Zdrowe Nietrudne
Program “Twoje dane – Twoja sprawa”
Przyjaciele Zippiego
Ibuk Libra
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Centrum Doskonalenia NAuczycieli w Koninie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zasygnalizuj nieprawidłowość

Liczba odwiedzin
od 1.06.2006:

73782